mandag 21. desember 2009

274) Mark. 13, 10.


Misjon som tegn.

Mark. 13, 10.

.

Misjonen er et endetidstegn. Her kan vi bare ta med litt om det. De siste tider er et stort og omfattende tema.

.

Først må vi minne om at Jesus kommer igjen. Vi har mange klare løfter om det. Det er omtalt omkring 330 ganger i NT. Vi tror at vi er i avslutningsfasen nå. Jesus vil komme igjen selv om mange er vantro og spotter talen om gjenkomsten, slik Peter skriver i 2. Pet. 3, 3. Jesus har gi oss et tydelig og klart løfte i Joh. 14, 3. Når alt er klart, vil han komme igjen. – Her skal vi ikke tale om rekkefølge i det som skal skje, men peke på alvoret. Vi vil tale spesielt om ett tegn i denne sammenheng: Utbredelsen av Guds rike.

.

1. Ikke alle er rede.

I Mat. 24 taler Jesus bl. a. om Noahs dager. Visse trekk ved den tid skal gå igjen i den siste tid. En ting som skjedde da var at det ble et stort skille blant folket der Noah bodde. Noen gikk inn i arken og ble berget fra vannflommen. Men de fleste ble utenfor og gikk under i dommen. Det var ikke selvsagt at alle skulle være med. S lik skal det gå i den siste tid.

.

Da skal det bare være en ting som skiller de troende fra de vantro – og slik har det egentlig vært alle dager. I Åp. 7 tales om noen som kom til himmelen. Der nevntes bare en ting som grunn for at de var innenfor og ble himmelborgere for evig: De var rene i Jesu blod, v. 14. På andre måter kunne de være like i det ytre. Men blodet ble kjennetegnet. Guds barn har til alle tider sunget om det, som i denne sangen:

.

”Gud være lovet, min sjel er frelst, i kraft av blodet.

Nå kan du byde meg hva som helst, jeg velger blodet.”

.

Uten det er folk fortapt.

.

2. Bibelen sier: Alle må høre evangeliet.

Når det står at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, er meningen at alle nasjoner skal ha anledning til å bli frelst. Da må de først høre. Men det står ikke noen steder at alle individer skal omvende seg og bli frelst i den siste tid.

.

I denne betydning er misjonen et sikkert endetidstegn. Det er over 5 milliarder mennesker på kloden i dag, og tallet øker for hvert år. Og de fleste som fødes ser ut til å være hedninger, dvs. utenfor en kristen familie. Det blir altså flere hedninger for hvert år enn kristne. Og de skjer selv om de kristne øker i tall noen stader. Men det er altså klart: Før Jesus kommer igjen, skal alle ha anledning til å høre.

.

Hvordan tenkte folk for hundre år siden om dette? Stort sett var det slik at misjonærer måtte reise til andre land for å forkynne budskapet. Ellers kunne de ikke høre. Men er det slik i dag?

.

Misjon i alle former er klokkeklemt som varsler endens tid. Det lir mot den siste tid på alle måter. Det er tydelig i Mat. 24, 14: Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Til et vitnesbyrd, men ikke slik at alle skal tro.

.

Før Jesus kommer igjen skal det altså være mye misjon. Ordet om Jesus skal spres til alle land og nasjoner. Og det må skje før Jesus kan komme. Alle skal høre vitnesbyrdet om Frelseren. Jesus skal altså være kjent over alt, selv om ikke alle enkeltpersoner kjenner ham eller tror på ham. (Noen diskuterer hva som menes med ”folkeslag”, men det skal vi ikke gå inn på her.)

.

Alle kristne misjoner vil nok prøve å berge så mange som mulig i denne siste fasen av frelseshistorien. Men det er ikke i seg selv et tegn. Tegnet er at ordet om Jesus er kommet til alle land og folk. Her i Mark. 13, 10 står det tydelig slik: Først MÅ evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Ordet ”må” betyr: absolutt nødvendig. Det betyr at arbeidet for evangeliet er blitt verdensomspennende.

.

3. Jesus ga oss en sterk befaling.

I Mark. 16, 15 sier han at vi skal forkynne for hele skapningen. I Mat. 28, 19 har vi den sterkeste befaling fra Jesus om misjon. Der sier han at vi troende skal gå til alle folkeslag. Det betyr at vi ikke må gå forbi et eneste folk på jorden. Og i Apg. 1, 8 sier han at vitnene skal gå til jordens ende. Gunnes oversetter det med: jordens grenser. Da faller ingen utenfor.

.

Misjonslederne bruker verdenskartet når de planlegger misjon. Er det noe sted på kloden som har vært forsømt, og da må de innrette arbeidet mot det. Der er ennå noen steder som ordet om Jesus er ukjent for mange. Og han sa: Dere skal gå! Misjonen skal ikke være hobby eller det siste jeg gjør når alt annet er gjort. Misjonen er vårt kall, den er en del av vårt nye sinn – gjenfødt av Gud.

.

Noen er ledige på torget. De er mest opptatt av sitt arbeid, lønn og fritid og hjemmet. – Ei nyfrelst ung kone kom til foreningslederen og sa: Er det noe jeg kan gjøre, så bare spør meg. Slik skal det være. P. A. Bredvei skrev en bok i 1954 som han kalte: Smerten i Jesu gjenkomst. Han var Kinamisjonær og Afrikamisjonær. Men hans nød var at vi når ikke alle. Det er for få som går.

.

Hva har han bedt deg om?

.

4. Misjonen vil lykkes.

Før Jesus kommer igjen, vil misjonsbefalingen være oppfylt. Guds plan med denne verden går i oppfyllelse. Det Gud har sagt, det skjer! Jesus sa: Til alle folk! Og da vil alle folk få høre.

.

Johannes ser inn i framtida når han skriver: ”Du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt.” Åp. 5, 9. Det skal altså komme noen frelste fra hver eneste stamme og ætt på jorden. Og disse skal herske med Jesus i den nye verden. Og det er disse frelste menneskene som synger den nye sangen om Guds store frelse. Noen vil komme fra alle folk fordi de fikk høre og tok imot.

.

Og dette blir en så stor skare av frelste mennesker at ingen kan telle dem. Åp. 7, 9. Her står det også at den store skaren skal bestå av folk fra akke folkeslag og stammer og folk og tungemål. Det er oppfyllelsen av profetordet: ”Den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål,” Jes. 66, 18.

.

Så er jeg glad for at jeg også fikk komme fra min slekt. En dag skal også jeg få synge den nye sangen der oppe. Guds folk skal nå fram til slutt. Hele verden blir representert i den hvite saken – de kommer fra Amerika, fra Irak, Kina, Etiopia og mange bygder og byer i Europa.

.

Da gjenstår to spørsmål: Er jeg rede til å møte Ham når han kommer? Og dernest: Har jeg fått noen med meg til himmelen?

Må Gud gjøre oss ydmyke og hjelpe oss å gå hans ærend.

Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar