tirsdag 12. januar 2010

321) Mat. 3, 2.


Omvendelse.
Mat 3, 2.
.
Døperen Johannes’ budskap var strengt og sterkt – og det var til datidens troende. Han begynte sin virksomhet ved å tale om omvendelse. Det gjorde Jesus også og Peter. Slik har det også vært i alle vekkelser fra Gud. Det var ikke bevegelse og stemninger og søking etter meningen med livet eller å få det godt. Der var det et kall til å vende om fra verden til Gud.
.
For alle mennesker er av natur på feil vei mot et galt mål. Alle er på vei mot fortapelse. Selv om det er hard tale, er det realiteten. Skal det gå deg vel, må du snu. Det er budskapet i denne og andre tekster i Bibelen.
.
Det er mulig, for himmelriket er kommet nær, sier Johannes. Hva var kommet til verden just da? Jesus. Han stod i de dager fram med ord fra Gud, og han var selv Ordet. Johs 1,1f. Og der Jesus er, der finnes det anledning for syndere til å bli frelst. Så lenge det er nådedag på jord, er det slik.
.
Da er spørsmålet: Hva er omvendelse? Ordet betyr sinnsforandring. Det er noe inne i oss som Gud vil ha tak i. Her skal vi samle noe av dette i få punkt.
.
1. Vekkelse.
Får du med Jesus å gjøre, blir det vekkelse i ditt liv. Her mener vi ikke stormøter og sjelelig rørelse. Men i deg personlig, det er ditt hjerteliv det gjelder. Den hellige Ånd arbeider med deg for å vise deg at du behøver Gud.
.
I Ef. 5, 14 leser vi: Våkn opp, du som sover. Det kan være ubehagelig og ofte uventa. Mange har blitt sinna på vekkerklokka en tidlig morgen. Men dette ubehagelige er nødvendig for at du skal nå ditt arbeid el. l.
.
Djevelen gir folk sovetabletter slik at de ikke skal merke kallet fra Gud. Han gjør folk opptatt, mer nå enn noen gang. Han skaffer dem fornøyelser i fleng i vår tid gjennom eteren. Og noen er så oppslukt av arbeidet sitt at de har ikke tid til noe annet. Ser du ikke hvem som er i sving med å distrahere folket.
.
Før talte vi om å ”gå vakt”. Da talte Gud til samvittigheten for å vise oss hvem vi var. Det kaller Hallesby for en ”domstol”. Du hører Gud tale om din synd, og du vet han har rett. Hele ditt liv er fylt av synd. Og det vet du.
.
Salig er den som da gir Gud rett, selv om svir like inn i sjela. Da ser du sin sanne stilling for Gud. Er du en sann kristen? Eller en hykler? Eller er du likegyldig med alt?
.
I dette vekkende møte med Gud ser du også at du ikke kan gjøre noe som helst til frelse. Du kan ikke en gang hjelpe til, om du vil aldri så mye. Samvittigheten sier i vekkelsen: Ingen ting nytter. Eller du kan bli forarga som Herodes, Mark. 6, 19-20. Men da går du fortapt.
.
2. Syndserkjennelse.
De som ble døpt av Johannes bekjente først sine synder, v. 6. Det var en ny opplevelse og erkjennelse. De begynte å se på synden og seg selv slik Gud ser den. Det er lite nytte i å tenke slik folk flest tenker, eller det du hører på TV og leser i tabloidavisene. Det er ikke Guds røst. Den må du finne i Guds eget ord, i Bibelen.
.
Og her gjelder ikke bare enkelte synder, kanskje slikt som mange kaller småting, som vi ikke trenger å bry oss om. Nei, Gud ser inn i vårt hjerteliv. Når vi også ser litt av det, oppdager vi at det ikke er rett for Gud. Ikke noe i meg er det. Gud prøver å lede vår syndserkjennelse dypt ned slik at vi blir stående skyldige for Ham og ikke lenger har noen unnskyldning for våre handlinger.
.
På pinsedag talte Ånden så sterkt til folket som deres synd at det STAKK dem i hjertet, står det. Apg. 2, 37. Det var samvittigheten. Hva skal vi gjøre, sa folket. Og svaret fra Gud er alltid i en slik stund: Bekjenn alt for Gud. Erkjenn uten forbehold: Det er sant, slik er jeg. Gud, du har rett!
.
Alt som er mot Guds ord i konkrete handlinger er synd. I tillegg kommer tanker og motiver og det grumset som finnes dypt på hjertebunnen. Gal 5, 19-21 har noe om dette: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
.
Kjødets gjerninger er synden. Og der er mange flere utslag av den enn ordene i Gal.brevet. Synden er et ufattelig hjertedynn av fiendskap mot Gud. Det er så stygt og forferdelig at Luther sa en gang: Hvis et menneske så alle sine synder, ville det dø. Men Gud vil vise oss så mye at vi får bruk for ham og vi forstår at det er ikke noe godt i oss selv, jfr. Rom. 7, 18.
.
3. Den rette vei.
Hvis vi skal bli omvendt og frelst, må vi gå den rette vei. Det er ikke uttrykk for loviskhet, at vi må gjøre noe. Det er bare en opplysning om veien fram. Og den rette vei er Jesus. Lær av meg, sier han. Mat. 11, 29. Og det gjelder i alle forhold. Vi skal lære hva han vil og sier til oss.
.
Da er det ett ord som trer i forgrunnen. Det lød på korset langfredag: Det er fullbrakt! Johs. 19, 30. Det er seiersropet. Døperen hadde forstått det tidlig. Han sier i Johs 1, 29: Se der Guds lam som bærer verdens synd.
.
Når du rett vei, går du rett inn i Jesu fullbrakte frelse. Der går du med alle synder, tvil, uro og spørsmål. Han sa jo selv: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære. Mat. 11, 28. Jo, der er hvile for synderen. Vi skal ikke leve på våre egne gjerninger og anstrengelser. Vi får leve i Jesu frelsesverk. Nå er det saken, det teller der vårt eget er ubrukbart.
.
Guds ord sier at han tilgir synden, han glemmer fortiden og renser oss fra alt det onde. Den som tar imot Jesus, får slik et helt nytt liv. Det begynner her på jorden – og varer inn i alle evigheter.
.
-         Mange gikk bort og valgte denne verden. Da ventet bare fortapelsen. Til deg kommer nå ordet i Ordspr. 23, 26: Min sønn – og datter, gi meg ditt hjerte!
.
Vi har mange eksempler på omvendelser i Bibelen. I Luk. 15 leser vi om to sønner – en kom bort og levde i verdslig sus og dus – men ble omvendt. I Luk. 18 møter vi fariseeren og tolleren. En gikk inn til frelsen og en ble utenfor. I Luk. 19 ser vi Sakkeus som ønsket å se Jesus, og fikk oppleve at Mesteren kom inn i hans hjem og at frelse ble hans hus til del.
.
Nå gjelder det deg: Hvilken vei går du på? ”Enn står Jesus og banker, enn går Jesus og sanker, ennå kaller han, ennå leter han, ennå søker han deg!”
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar